Lelki Táplálék


posted May 15, 2011, 6:50 PM by Reformed Hungarian Church   [ updated Sep 12, 2013, 8:33 PM ]

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek  Máté 5:7

Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga nem bocsát meg, sem az, ha megelégítik a szükségét annak, aki nem segít a szegénynek.  Isten tulajdon mértékünkkel mér meg bennünket, és akik kemény urak és kegyetlen hitelezők voltak, megtapasztalják majd, hogy az Úr is keményen bánik velük.  “Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot” (Jak 2,13).

Próbáljunk a mai napon megbocsátani.  Próbáljunk másokat hordozni és elviselni.  Legyünk szelídek, jóságosak és gyöngédek.  Ne ítéljük meg túl szigorúan az emberek viselkedését, ne alkudozzunk rámenősen, ne menjünk bele semmiségek miatt cívódásokba, és ne osztogassuk szűkmarkúan az elismerésünket.  Bizonyára szeretnénk áldottak lenni és irgalmat nyerni: legyünk hát irgalmasok, hogy irgalmasságot nyerjünk.  


C.H. Spurgeon. 1994. Isten Ígéreteinek Tárháza.  p147.

Jézus a Király

posted Apr 16, 2011, 12:34 PM by Reformed Hungarian Church   [ updated Apr 16, 2011, 12:59 PM ]

„Imhol jő a te Királyod, alázatosan és szamáron ülve”  Máté 21:5

A bevonulás alkalmával számunkra meglepő dolgok történnek.  Feltűnő, hogy az ellenség nem mozdul meg.  A Jézust ünneplő sokaság végigvonul az utcán és senki nem áll ellene.  Pedig a rómaiak szigorúan ügyeltek minden megmozdulásra és elfojtottak minden zendülést.  És most szó nélkül folyást engednek annak, ami történik.  Jézusnak eltűrik, hogy királynak kiáltják.

Az ellenség néma, mint a kő.  Nem támadnak ellene sem a farizeusok, sem az írástudók.  A templomban sem fejt ki ellenállást senki.  Most Ő a helyzet ura.  Nem azért, mintha az ellenség megváltozott volna.  Csak egy valami változott meg.

Az Atya most nem engedi megtörténni, amit eddig megengedett.  A király ünnepelni akar.  A három év tele van ellenállással.  Most megszűnik minden ellenállás.  Záloga ez a bevonulás az eljövendőnek, amikor meghajol előtte minden térd, földön és az égen.

Sarkadi Nagy, Pál. Az Élet Kenyere. p. 79

A Négyküllős Kerék - Isten Igéje

posted Mar 2, 2011, 10:38 AM by Reformed Hungarian Church   [ updated Mar 2, 2011, 10:43 AM ]

   „Mi a célja a Bibliának?  Mit akar Isten elérni az ő Igéjével?  “Hogy ki-ki megtérjen a gonosz útjáról, és hogy megbocsássam bűnüket és vétküket.”  Ez a Biblia célja, meg a bibliaolvasás célja.  Hogy én megtérjek a magam gonosz útjáról, amelyiken elindulok, és Isten megbocsásson nekem, és vele haladjak tovább.

     A Bibliának mindig ilyen korrekciós, ilyen kiigazító szerepe van.

  ...Hogy helyes úton járjunk, hogy boldog emberek legyünk, hogy emberré váljunk.  Olyanokká, akikkel beszélni lehet, akikkel szót lehet érteni, akik újra értik az Atya szavát, és tudnak beszélni vele.
 
Cseri, Kálmán.  A négykülős kerék: A hitben való növekedés néhány feltétele.  p22
 
folytatódik...

A Négyküllős Kerék

posted Feb 6, 2011, 6:20 PM by Reformed Hungarian Church   [ updated Feb 6, 2011, 7:00 PM ]

   „Amikor Jézus Krisztus megszólított valakit, ezt mondta: Kövess engem.  S amikor a vele való közösségről beszélt, így szólt: Aki utánam akar jönni...  A keresztyénség tehát mozgalmas, dinamikus életforma, amit az előre haladás, fejlődés, növekedés jellemez.

   Ahogyan egy kerékre az jellemző, hogy gurul, halad előre, úgy a hívő ember lelki életében is állandó fejlődésnek lehet és kell lennie.  Ezért jól szemlélteti a keresztyén életet egy négyküllős kerék.
 
   ... Ne feledjük, hogy alapvetően Jézus tartja meg azokat, akiket elhívott.  Ő őriz, vezet, erősít és segít célba érni.  De nekünk is adott feladatokat és lehetőségeket.  Mik ezek?  Ő a „tengely”, aki tart minket.  S a „küllők”, amik a kerék stabilitását biztosítják, vagyis a hívő lelki növekedését segítik: az Ő Igéje, az imádság, a közösség és a szolgálat.”
 
Cseri, Kálmán.  A négykülős kerék: A hitben való növekedés néhány feltétele.  p7, 8
 
folytatódik...

Jöjjetek énhozzám

posted Jan 14, 2011, 10:42 AM by Reformed Hungarian Church   [ updated Jan 31, 2011, 8:53 AM ]

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek"  Máté 11:28

A megváltottak nyugalmat találnak Krisztusban.  Akik még nem fogadták el Krisztust Megváltójuknak, nyugalmat találnak, amint Hozzá mennek, mert Ő ígéri, hogy “megnyugvást ad”.  Ajándéka teljesen ingyenes, fogadjuk el örömmel, amit Ő örömmel ad.  Nem kell megvásárolnunk, sem kölcsönbe vennünk: ajándék, fogadjuk el!

Agyonfáraszt bennünket a becsvágy, kapzsiság, gyönyörhajhászás vagy a sok gond?  Ő mindezek bilincseitől meg akar szabadítani, és nyugalmat kínál nekünk.  “Meg vagyunk terhelve”, méghozzá súlyosan a bűnnel, félelemmel, gondokkal, lelkiismeretfurdalással, halálfélelemmel?  Ha Hozzá megyünk, Ő mindezt leveszi rólunk.

Azért hordozta el bűneink nyomasztó terhét, hogy nekünk ne kelljen többé hordozni azt.  Ő saját maga lett a nagy teherhordozó, hogy mindazoknak, akik súlyos terheket hordoznak, ne kelljen tovább görnyedni a hatalmas súly alatt. 

Jézus Krisztus nyugalmat ad.  Ez valóság!  Hiszed ezt?   Kipróbálod?  Most azonnal?  Jöjj az Úr Jézushoz úgy, hogy adj fel minden más reménységet, csak rá gondolj, higgyél annak, amit Isten róla mond, és bízd rá magad mindenben.  Ha így jössz Hozzá, mélységes lesz az a nyugalom, amit Tőle kapsz, biztos, szent és örökké tartó.  Olyan nyugalom, amely elér a mennyekig, és ezt Ő már ma megadja mindazoknak, akik Hozzá jönnek.

C.H. Spurgeon. 1994. Isten Ígéreteinek Tárháza.  p24.

Veletek vagyok

posted Jan 1, 2011, 10:20 AM by Reformed Hungarian Church   [ updated Jan 31, 2011, 8:53 AM ]

"Ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" Máté 28:20

Krisztus legyen az újévben az első.  Vele kezdem az újévet.  Ezért ne féljek.  Velem van az év minden napján.  Ő a fundamentum, akire az életemet építhetem.  Egyedül Reá, senki másra.  Miért?  Mert Ő velem van minden napon.  Ő megmarad.  Ha az év minden terhét magunk akarnánk hordozni, összeroskadnánk alatta.  Az apostol int mindnyájunkat: Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van reátok.  Ő mondotta magáról, hogy Ő az utolsó.  Ez az újév örömhíre.  Ura minden napnak, mert élő és örökkévaló.

Ebben az újévben életem Ura akar lenni.  Ne múljék el egy nap sem, hogy Vele ne legyek.  Ha Vele vagyok, az előttem levő idő a Vele töltött idő lehet.

Ha mindent elvesztenék, Ő megmarad.  Ha minden reménységünk elhervadna, Ő még mindig az utolsó reménység, akiben minden körülmények között reménykedhetünk.

Mindig Övé lesz az utolsó szó, ezért ne féljek.  Ha nem is tudom, hogy az újév mit fog hozni, egyszerűen bizonyos lehetek: Krisztus velem lesz.  És ha ez az év utolsó évem lenne, Ő velem lesz akkor, amikor a halál küszöbét átlépem.  És velem lesz az Ő országában, hiszen Ő mondotta: Elmegyek hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

Sarkadi Nagy, Pál. Az Élet Kenyere. p. 5


Nem maradok el...

posted Dec 29, 2010, 11:54 PM by Reformed Hungarian Church   [ updated Jan 31, 2011, 8:54 AM ]

"Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged" Zsid.13,5

Ezt az ígéretet jó néhányszor elmondja az Úr az Írásban.  Azért ismétli olyan gyakran, hogy hűségéről kétség nélküli bizonyosságot adjon nekünk.  Ne kételkedjünk ebben az ígéretben egy pillanatig sem!  Annál kevésbé, mert különösen erős ígéret ez.

A görög szöveg ugyanis ötszörös tagadásban fejezi ki ezt a gondolatot, mintegy teljesen kizárva még a lehetőségét is annak, hogy Isten valaha is elhagyja népe egyetlen tagját, és így az joggal érezhetné Istentől elhagyottnak magát.

Ez a drága igevers nem ígér mentességet a bajoktól, de biztosít bennünket az elhagyatottság ellen.  Lehet, hogy rögös és nehéz utakon kell járnunk, de az Úr segítségére és gondviselésére mindig számíthatunk.

C.H. Spurgeon. 1994. Isten Ígéreteinek Tárháza.  p373.

1-7 of 7